Jump to content

Викикитоб:Китобҳо

Аз Wikibooks

Таърихи халки точки

[вироиш]

ФАСЛИ ЯКУМ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОЛЊОИ 1945 – 1990 БОБИ 1. ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ДАВРАИ БАРЌАРОРКУНИИ ХОЉАГИИ ХАЛЌ (СОЛЊОИ 1945 – 1950) 1. БА ОХИР РАСИДАНИ ЉАНГ ВА ОЃОЗИ БАРЌАРОРКУНИИ ХОЉАГИИ ХАЛЌ Вазъияти байналмилалї Бо торумор карда шудани фашизм дар вазъияти байналмилалї ва сиёсати берунаи мамлакатњои љањон таѓйи роти куллї ба амал омаданд. Дар натиљаи маѓлуб гардидани фашизм ва муборизаи синфи коргар бо сарварии њизбњои коммунистї дар якчанд мамлакатњои Аврупои Шарќї ва Осиё инќилобњои пролетарї ѓалаба карданд, сохтори сотсиалистї ташкил ёфт. Ба ин сохтор Иттињоди Љумњурињои Шўравии Сотсиалистї (ИЉШС), Албания, Венгрия, Булѓория, Ветнам, Олмони Демократї, Кореяи Шимолї, Муѓулистон, Полша, Югославия, Чехословакия, Руминия, Чин, Куба дохил гардиданд. Љанг ба халќњои љањон зарари моддї ва маънавї расонда, миллионњо шањрвандонро нобуд гардонд, рушди љомеаи инсонї ба аќиб партофта шуд. Аз ин љанги хонумонсўз, пеш аз њама, Иттињоди Шўравї зарару хисороти бузург дид. Беш аз 30 миллион шањрванд њалок гардида, ба мамлакат зарари калони иќтисодї овард. Халќњои љањон аз њукуматдорони худ талаб мекарданд, ки саркардагони љанг љазо дода, минбаъд пеши роњи љангњои љањонї гирифта шавад. Моњи августи соли 1945 давлатњои бузурги љањон дар Конфронси Потсдам љамъ омада, фашизмро мањкум намуда, барои љазо додан ба гунањкорони љанг Трибунали њарбї созмон доданд, ки он 1-уми октябри соли 1946 фаъолияташро ба охир расонд. Ќуввањои сулњљўйи љањон низ созмонњои худро таъсис доданд. Аз љумла, танњо соли 1945 Созмони Милали Муттањид,